The moment is here

Nh?p t?i ?a 30 s? theo d?i FedEx

TRACKING NUMBER 01
TRACKING NUMBER 02
TRACKING NUMBER 03
M? zip ho?c thành ph?, ti?u bang -->

N?m l?y kho?nh kh?c

Gi? là lúc b?n làm hài lòng khách hàng và chúng t?i v?i n?ng l?c c?a mình s? h? tr? chuy?n phát các ??n hàng ??n t?n n?i cho khách hàng c?a b?n. Trong mùa cao ?i?m, h?y s? d?ng nh?ng c?ng c? này ?? giúp b?n chu?n b? và chuy?n hàng s?m

Ki?m tra b?n c?p nh?t d?ch v? m?i nh?t?ho?c liên h? v?i?Tr? ly ?o?c?a chúng t?i?

Tài nguyên doanh nghi?p c?a b?n

Khám phá nh?ng cách ?? làm vi?c hi?u qu? h?n, truy c?p Trung tam khách hàng m?i,
??ng ky nh?n Tin t?c ?i?n t? và nh?n th?ng tin chi ti?t t? Trung tam th?ng tin doanh nghi?p.

New to FedEx?

B?n m?i s? d?ng FedEx?

Trung tam khách hàng m?i c?a chúng t?i s? h??ng d?n b?n t?t c? các b??c c?n thi?t khi v?n chuy?n v?i FedEx.

T? duy l?n cho doanh nghi?p nh?

Gi?i pháp Th??ng m?i ?i?n t? c?a

T? c?a hàng tr?c tuy?n c?a b?n ??n c?a nhà khách hàng – h?y ?? chúng t?i tr? giúp v? h?u c?n, ?? b?n có th? t?p trung vào vi?c xay d?ng doanh nghi?p.?

A woman wearing headphones while using a laptop

Các thay ??i ??i v?i quy t?c Thu? GTGT c?a Liên minh Chau ?u

EU ?ang th?c hi?n nh?ng thay ??i quan tr?ng ??i v?i Quy t?c Thu? GTGT vào ngày 1 tháng 7 n?m 2021. Tìm hi?u thêm v? các thay ??i và cách doanh nghi?p c?a b?n có th? b? ?nh h??ng.